Εκπαίδευση - Training

Στόχο αποτελεί η εισαγωγή της τεχνολογίας της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Στερεάς και Υγρής Κατάστασης (NMR) και της Φασματοσκοπίας Μάζας σε συνδυασμό με Υγρή Χρωματογραφία (UPLC-ESI-MS) στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών.