Πρόσβαση στις Υποδομές NMR και UPLC-ESI-MS

Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος Ανάλυσης Δειγμάτων - Χρέωση

Η χρήση των υποδομών αυτών γίνεται με βάση τους κανόνες λειτουργίας των εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών που στεγάζουν τα όργανα και απαιτεί την υποβολή αιτήματος ανάλυσης.  Τα αιτήματα κατατίθενται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας και ελέγχονται ως προς τη συμβατότητα με τις οργανολογικές υποδομές. Αφού ληφθούν υπόψη η λειτουργική διαθεσιμότητα των οργάνων, η διαθεσιμότητα χρόνου, η φύση των προς εξέταση δειγμάτων σε σχέση με την ασφάλεια του ερευνητή-χειριστή και του οργάνου και η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, ζητείται από τον ενδιαφερόμενο να αποστείλει τα δείγματα.  Το διάστημα μεταξύ της υποβολής του αιτήματος και της ενημέρωσης του ενδιαφερομένου για αποστολή των δειγμάτων δεν ξεπερνά τις δύο ημέρες, εκτός περιπτώσεων στις οποίες απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για τα δείγματα (φύση, ιδιότητες, προετοιμασία κλπ).

Σε περιπτώσεις αιτήματος που ζητείται εκτεταμένη ή αποκλειστική χρήση των οργάνων, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής ΜΕΥΟ του ΑΠΘ. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται αίτηση χρήσης των οργάνων μέσω έργου, το οποίο έχει σαφώς καθορισμένο στόχο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή ΜΕΥΟ του ΑΠΘ με βάση την ερευνητική προοπτική, την πρωτοτυπία και την εν δυνάμει σημασία τους και συμβατότητα με τα όργανα. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων είναι σύντομη. Σε κάθε περίπτωση οι αιτούντες ενημερώνονται για τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ΜΕΥΟ του ΑΠΘ σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών.

Σε κάθε περίπτωση εγκεκριμένου αιτήματος πρόσβασης στα όργανα παρέχονται ο υπεύθυνος επιστημονικός συνεργάτης παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και ο απαραίτητος χρόνος χρήσης των οργάνων. Ο χειρισμός των οργάνων γίνεται αποκλειστικά από επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, εξειδικευμένο να προσφέρει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Δεδομένου του υψηλού κόστους συντήρησης των οργάνων NMR και UPLC-ESI-MS και διατήρησής τους σε τέλεια λειτουργική κατάσταση, η πραγματοποίηση αναλύσεων σε αυτά αποτελεί χρονο-εξαρτώμενη έμμισθη υπηρεσία.  Το ύψος της χρέωσης καθορίζεται από α) τον τρόπο λειτουργίας του κάθε οργάνου, β) το κόστος λειτουργίας του οργάνου, γ) τη διάρκεια συλλογής δεδομένων και τον χρόνο επεξεργασίας on line (χρονο-χρέωση) και δ) τη χρήση του οργάνου από ερευνητή ή τεχνικό προσωπικό εξειδικευμένο και ικανό να προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση και για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία για τα συγκεκριμένα όργανα, η χρέωση είναι γνωστή εκ των προτέρων.

Η χρέωση για τους εξωτερικούς ερευνητές και φορείς (πέραν του ΑΠΘ) εκτιμάται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Για κάθε περίπτωση, οι τιμές χρέωσης ανά όργανο και χρόνο χρήσης είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.  Σε περιπτώσεις χρήσης των οργάνων από εξωτερικούς ερευνητές που συνεργάζονται με αντίστοιχους ερευνητές του ΑΠΘ, αυτό αναγράφεται ρητά στο αίτημα ανάλυσης. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση ακολουθεί τα κριτήρια που ισχύουν για ερευνητές του ΑΠΘ.  Η καταβολή του αντιτίμου για την παροχή των υπηρεσιών αναλύσεων στα όργανα NMR και UPLC-ESI-MS γίνεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.