Τα Όργανα NMR και UPLC-ESI-MS

Τα όργανα NMR (Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Στερεάς και Υγρής Κατάστασης) και UPLC-ESI-MS (Φασματοσκοπία Μάζας σε συνδυασμό με Υγρή Χρωματογραφία: UHPLC χρωματογραφία και Electron Spray Ionization-ESI-MS) αποτελούν τμήμα των Μεγάλων Εργαστηριακών-Ερευνητικών Υποδομών & Οργάνων (ΜΕΥΟ) του ΑΠΘ και είναι εγκατεστημένα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Μαζί με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, αποτελούν ένα ισχυρό μέσο για την επίτευξη αριστείας στην έρευνα και παρεχόμενη εκπαίδευση. Στο Εργαστήριο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού βρίσκεται εγκατεστημένος ένας φασματογράφος Varian NMR, 600 MHz για ανάλυση στερεών και υγρών δειγμάτων.  Αντίστοιχα, η χρωματογραφία υψηλής επίδοσης σε συνδυασμό με τη φασματοσκοπία μαζών (UHPLC-ESI-MS) είναι μία σύγχρονη υβριδική τεχνική με τη μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών, σε σχέση με όλες τις άλλες αναλυτικές τεχνικές, καθόσον  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη στοιχειακή κατάσταση του εξεταζόμενου δείγματος, τις δομές των ανόργανων, οργανικών και βιολογικών μορίων, την ποιοτική και ποσοτική σύσταση σύνθετων μιγμάτων και την αναλογία ισοτόπων ατόμων σε δείγματα.  Οι οργανολογικές υποδομές NMR και UHPLC-ESI-MS είναι διαθέσιμες σε ενδο-, δια-, και εξω-πανεπιστημιακούς ερευνητές, καθώς και σε βιομηχανικούς φορείς, για την παροχή αναλυτικών υπηρεσιών, αλλά και για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε διάφορες επιστήμες.  Από τη βασική έρευνα μέχρι την παραγωγή προηγμένης τεχνολογίας, οι υποδομές αυτές συνδράμουν τους ερευνητές και παράγουν νέα γνώση για προώθηση στην εκπαίδευση και στην παραγωγική διαδικασία.

Η λειτουργία των οργάνων NMR και UPLC-ESI-MS διέπεται από τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΥΟ του ΑΠΘ».

Υποδομή NMR 

 

Υποδομή UPLC-ESI-MS