Στόχοι

Κύριος στόχος της λειτουργίας των οργάνων NMR και UHPLC-ESI-MS είναι η παραγωγή ερευνητικής πληροφορίας και νέας γνώσης μέσω:

  1. Της εξυπηρέτησης των ερευνητικών αναγκών των διάφορων ερευνητικών ομάδων του ΑΠΘ
  2. Της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτά της ευρείας επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας (πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, νοσοκομείων και βιομηχανιών του εσωτερικού και εξωτερικού) για την παροχή αναλυτικών υπηρεσιών και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

Οι δομές αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως Κέντρο Μοριακής Δομής και Λειτουργικότητας της Ύλης με σκοπό να αποτελέσουν Κέντρο Αριστείας Εκπαίδευσης και Οργάνωσης της Μάθησης και της Έρευνας.