Συνεργασίες - Cooperations

Στο μέχρι τώρα διάστημα λειτουργίας των οργάνων NMR και UPLC-ESI-MS έχουν υλοποιηθεί συνεργασίες με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορα επιστημονικά πεδία (Farmathen, PharOs), καθώς επίσης και με διάφορα τμήματα της ενδοπανεπιστημιακής κοινότητας του Α.Π.Θ (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τμήμα Χημείας, Τμήμα Φαρμεκευτικής, Τμήμα Γεωπονίας).